ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Два небостъргача ще издигат в центъра на Стара Загора?

19.02.2009

Старозагорски новини, Стара Загора, бр.29, 12.02.09, с.6 Алекс БОЕВА Построяването на два небостъргача в суперцентъра на Стара Загора об­съжда на първото си за годината заседание Об­щественият съвет по устройствени и естетически проблеми на градската среда при Общината. Пър­вият дискутиран въпрос, поставен от зам.-кмета проф. Димитър Динев и главния архитект Иван Кирчев, е възможност за проектиране на многоета­жна сграда на мястото на старата община - дали идеята е полезна и целе­съобразна и дали е есте­тически и градоустройст­вено издържана.Сградата на стария об­щински съвет е разполо­жена в урегулиран позем­лен имот, който обема це­лия квартал първи. В него са разположени Универ­салният магазин, Джами­ята, Битовият комбинат и един жилищен блок. Пре­дизвикателството на тази задача е да се определи високото тяло, съотнесено към най-близките при­лежащи сгради, като се спазят нормативно изискуемите разстояния. Да се реши параметърът и обх­ватът на това застроява­не. Да се реши проблемът на подземното паркиране, подземна търговска или обслужваща част, изнася­не на някои от функциите на Общината - например ритуалният комплекс, а във високото тяло да се разположат офиси, при­емни, жилища и пр.В този парцел има дър­жавна, общинска и част­на собственост. С цел да се подскажат идеи, да се насити място­то на тази амортизирана сграда с полезно и прив­лекателно съдържание, се очертаха две противопо­ложни становища на съ­ветниците: едните защи­таваха позиции за съхра­няване на "човешката" ар­хитектура, т.е. ниско стро­ителство, а другите - изди­гане на 20-етажна много­функционална сграда. Всички бяха единодушни, че новопостроената сгра­да трябва да бъде макси­мално атрактивна и раз­работена като част от културно-историческия, тури­стически и информацио­нен център.Съветът реши да се нап­рави обследване, съобра­зено с устройствените изисквания, и да се уста­новят възможностите на това петно. Да се покажат на следващо заседание в силуетен план възможни­те решения на това прост­ранство.Надстрояване с два ета­жа на Офис-център "Верея" и пристройка около стълбищната клетка на съ­щия; пристройка на запад от хотела, с очертания ка­кто при действащия застроителен план, но с увели­чена етажност, която на­раства терасовидно от три до двадесет етажа, и над­строяване на хотела с пет етажа, беше вторият дис­кусионен въпрос. Тъй ка­то теренът и сградата са частна собственост, а на­меренията не противоре­чат на устройствения план, членовете на съвета почти единодушно дадо­ха своя вот за издигането - на втория небостъргач.Членовете на съвета са запознаха и с предложе­нието на "Ротари клуб" за поставянето на часовник Пред Универсалния мага­зин. Подобно желание са заявили и от Общинската агенция по приватизация. Те са харесали друго цен­трално място - пресечка­та на бул."Цар Симеон Ве­лики" и ул."Парчевич". В Стара Загора има ня­колко знакови улични ча­совника - на Пощата, на бившата Популярна бан­ка, на Кукления театър,но нито един не работи, за съжаление.