ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Цените на жилищата ще останат стабилни през 2011 г.

06.01.2011

Политика, бр. 349, 31.12.10, с. 26+27 Натиск могат qa окажат нови проекти с ниска себестойност Цените на жилищата са стабилни и ще се запазят такива и догодина, прогно¬зират от компания¬та „Арес недвижими имо¬ти". Натиск биха могли да окажат новите проекти, ко¬ито стартират в момента, защото тяхната себестой¬ност е сравнително по-нис¬ка, но ефектът ще се усети не по-рано от началото на 2012 година, пише в анали¬за на агенцията. Друг фактор на пазара могат да се окажат банки¬те, но за момента те нямат ясна политика за лошите кредити, което има и своя положителен ефект - кре-дитополучателите не се чувстват притиснати, защото срещат гъвкавост във финансиращите орга¬низации. Очакванията са да се запази очерталата се тенденция банките да во¬дят битка за клиенти на по¬лето на ипотечните креди¬ти, което ще окаже поло¬жително въздействие за раздвижването на имотния пазар. Имотите, които не могат да се продадат, много често се изкарват на пазара на на¬еми и тази тенденция ще продължи. По тази причи¬на и заради по-трудния достъп до голям процент финансиране, обемът на пазара на наеми расте. Осо¬бено силно се усеща недос¬тиг на жилища по трасето на метрото - от „Люлин" до „Младост". В достъпните за обикно¬вения българин райони в близост до метрото актив- ни са и продажбите. С нап¬редването на строителст¬вото на втория метродиаметър инфраструктурата в тези квартали рязко ще се подобри, което ще га¬рантира запазване и пови¬шаване на търсенето там. Изключение правят цент¬ралните части, „Изток", „Изгрев", където цените все още са твърде високи за възможностите на купу¬вачите. Друг фактор за мо¬тивиране на търсенето на имоти в определени райо¬ни се явява все по-агресив¬ната експанзия на търговс¬ките вериги в кварталите, което води до оформяне на нови атрактивни места, из¬годни за покупка. Моловете станаха важен фактор за бита на софиян¬ци, но след първоначална¬та страст към пазаруване¬то на едно място хората преоткриха очарованието на кварталните търговци и този сегмент от пазара се задвижи, подкрепен до¬пълнително от достъпните наемни цени. Броят на сделките с чужденци се за¬пазва на нивата от предход¬ната година. Купувачите са само рускоговорящи, но купуват както втори дом, така и градски жилища -всичко на минималните це¬ни, но във всички сегмен¬ти на пазара. Техният про¬фил също не очакваме да се променя - афинитетът им към българския пазар ще се запази поради факта, че България им е позната като дестинация, както и заради близостта на езика и манталитета. Те ще про¬дължат да бъдат движещ фактор, особено за пазара на ваканционни имоти. На фона на сериозните проблеми, които някои страни имат, у нас няма драмати¬чен срив на доверието, за¬това много проекти бяха размразени - тяхното изг¬раждане продължи и те ще бъдат завършени в рамки¬те на следващата година, обобщават от „Адрес". Пазар и купувачи има, но разликата между очаква¬нията на продавачите и търсенето на купувачите не може да бъде компенси¬рана в рамките на прегово¬рите. Броят на сделките не е голям и няма основания да се очаква покачване. Същевременно подобрени¬ето, което се забелязва в някои икономически сек¬тори, и намаляването на качествените имоти на па¬зара постепенно ще стиму¬лира купувачите, прогно¬зират брокерите на компа¬нията.