ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Мол Варна вече е собственост на "Райфайзен Централбанк"

07.12.2010

Черноморски фар, Бургас, бр. 229, 30.11.10, с. 10 Комисията за за¬щита на конкурен¬цията разреши кон¬центрация, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол на Райфайзен Централ¬банк Австрия А Г", Ав¬стрия, върху "Милър Мол Варна Уан" ЕАД, гр. София, посред¬ством закупуването на целия капитал на последното друже¬ство, съобщиха от КЗК. Комисията поста¬нови незабавно из¬пълнение на реше¬нието. "Милър Мол Варна Уан" ЕАД, гр. София управлява и експлоа¬тира търговски и раз¬влекателен комплекс, който работи под търговското наиме¬нование MALL VAR¬NA."Райфайзен Цен¬тралбанк Австрия АР е крайно холдингово дружество на групата "Райфайзенбанк" и упражнява едноли¬чен контрол върху "Райфайзенбанк Бъл¬гария" ЕАД. Комисията установи, че в конкретния случай не е налице нито хоризонтална, нито вертикална обвързаност между дейностите на стра¬ните. Не се очаква промяна в пазарното положение на участ¬ниците в сделката преди и след нейното осъществяване., КЗК счита, че концентра¬цията не би могла да засегне ефективната конкуренция на паза¬ра.