ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Руска агенция приканва инвеститорите да купуват, защото сега е изгодно

15.09.2010

Черноморски фар, Бургас, бр. 170, 03.09.10, с. 11 По морето има вече само 25 км за строежи Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат рав¬нището на цените в Западна Европа -пророкуват експерти. А ко¬гато купиш имот в Бълга¬рия, автоматично придоби¬ваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейство¬то си. Това са два от аргументи¬те в обширна публикация за недвижимите имоти в Бъл¬гария на независимата ру¬ска агенция RWAY (Аруей). Ето и подробностите: Вече от много време Бъл¬гария е сред най-изгодните пазари на недвижими имоти в Европа. В сравнение с други страни, режийните разходи в България са ни¬ски, а равнището на самите експлоатационни услуги -високо. Чуждестранните ин¬веститори избират Бълга¬рия включително и поради това, че българското зако¬нодателство ги закриля и разрешава без проблеми да изнасят от страната своите печалби и капитали. Правото на частна соб¬ственост в България се за¬чита стриктно и по исторически причини: в страната дори по време на комуниз¬ма съществуваше поземле¬на частна собственост. Бъл¬гария е изгодна за инвести¬ции в недвижими имоти и поради това, че юридиче¬ските процедури са облек¬чени, а оформянето на соб¬ствеността - много по-про¬сто, отколкото в Кипър, Хърватия или Черна гора. Само допреди 5 години по нищо не личеше, че бъл¬гарският пазар на недвижи¬ми имоти ще се развие тол¬кова бурно. Тогава по бъл¬гарското Черноморие се предлагаха най-вече малки парцели докъм 10-20 дека¬ра, а при цена за квадратен метър от 400 до 1200 евро не беше възможно да постро¬иш рентабилен хотел. Въпреки това българските чер¬номорски курорти си оста¬наха много привлекателни, застрояването им (напри¬мер Слънчев бряг) набра скорост, изникнаха много нови хотели, собственост главно на англичани и гер¬манци. До 2008 година цените на недвижимите имоти в Бълга¬рия растяха с по около 80% годишно. Този ръст беше изкуствено завишен заради английските и германските инвеститори и специално разработените за тях про¬грами. От началото на 2005 година в Англия беше пусна¬то ипотечно кредитиране за пенсионери, които искат да си купят апартамент в Бъл¬гария. Така апартаментите, които се строяха в Бълга¬рия, бяха пригодени към манталитета на тези купува¬чи: 40 до 60 квадратни ме¬тра с неособено високо ка¬чество на архитектурните проекти и изпълнението. Те¬зи имоти в момента се про¬дават на цени около 40-50 хиляди евро и съставляват значителна част от имотите на българския пазар. През 2008 година на Слън¬чев бряг се строяха 40 обек¬та, после обаче дойде кри¬зата и през 2009 строител¬ните обекти в курорта бяха едва два, а тази година - са¬мо един. В резултат от кризата цените на имотите в Бъл¬гария паднаха с 50 до 70 процента. Замразено бе¬ше строителството на хи¬ляди апартаменти, така че в момента на пазара има едва около 500 - с други думи, съществува сериозен дефицит. Дефи¬цитни са и добрите пар¬цели за ново строител¬ство, като това положе¬ние ще се запази през следващите години. За този дефицит има три причини, свързани с приемането на България в ЕС и новия градоустрой¬ствен кодекс: Първо: в границите на 100-метровата плажна ивица не може да се строи, в границите на 300-метровата - само до три етажа, а в границите на 500-метровата - до 5 етажа. Второ: вече не се допуска трансформира¬нето на селскостопански земи в строителни парце¬ли. А по Черноморието са останали едва 25 киломе¬тра, където евентуално може да се строи, но зе¬мите са все селскосто¬пански. И трето: все още може да се купят парцели в скалисти крайбрежни райони, където обаче ня¬ма никаква инфраструк¬тура - инфраструктурата е съсредоточена изцяло в и около курортите.Рано или късно цените на българските недвижи¬ми имоти ще се изравнят със западноевропейски¬те. Така че да се инве¬стира сега в България е много далновидно. Ру¬ските компании, които строят по Черноморието, предлагат имоти на стойност около 650 до 900 евро на квадратен метър. Все повече руснаци се интересуват от български имоти, в които могат да развиват биз¬нес - магазини, ресто¬ранти, офиси и ателиета за услуги. В края на обширната публикация авторите препоръчват България, като правят сравнение с недвижимите имоти в бъ¬дещата олимпийска сто¬лица Сочи. В Сочи цени¬те вече са по-високи, по¬летът от Москва отнема еднакво време, само че до България има повече самолети и цената е по-ниска. И най-важното: ако купиш имот в Бълга¬рия, получаваш и двуго¬дишна виза за ЕС заедно с цялото си семейство.